avertizare integritate

Măsuri de protecție a avertizorilor de integritate ai Electrica

 • A. Interzicerea represaliilor

Societatea interzicere orice formă de represaliilor. Represaliile sunt de asemenea interzise și în situația în care în urma investigațiilor se stabilește că sesizarea nu se susține, dar a fost făcută cu bună-credinţă. Orice fel de represalii asupra unei persoane care cu buna-credință a formulat o sesizare constituie abatere disciplinara gravă care poate atrage concedierea.

Prin represalii se poate înțelege, însă nu se limitează la:

 • orice suspendare a contractului individual de muncă ori a raportului de serviciu;
 • concedierea sau eliberarea din funcția publică;
 • modificarea contractului de muncă sau a raportului de serviciu;
 • reducerea salariului și schimbarea programului de lucru;
 • retrogradarea sau împiedicarea promovării în muncă sau în funcția publică și a dezvoltării profesionale, inclusiv prin evaluări negative ale performanței profesionale individuale, inclusiv a funcționarilor publici, sau prin recomandări negative pentru activitatea profesională desfășurată;
 • aplicarea oricărei alte sancțiuni disciplinare;
 • constrângerea, intimidarea, hărțuirea;
 • discriminarea, crearea unui alt dezavantaj sau supunerea la un tratament inechitabil;
 • refuzul de a transforma un contract de muncă pe o perioadă determinată într-un contract de muncă pe durată nedeterminată, în cazul în care lucrătorul a avut așteptări legitime că i s-ar oferi un post permanent;
 • refuzul de a reînnoi un contract de muncă pe o perioadă determinată sau încetarea anticipată a unui astfel de contract;
 • cauzarea de prejudicii, inclusiv la adresa reputației persoanei în cauză, în special pe platformele de comunicare socială, sau pierderi financiare, inclusiv sub forma pierderii oportunităților de afaceri și a pierderii de venituri;
 • includerea pe o listă sau într-o bază de date negativă, pe baza unui acord sectorial sau la nivel de industrie, formal sau informal, care poate presupune că persoana în cauză nu își va găsi, în viitor, un loc de muncă în respectivul sector sau în respectiva industrie;
 • rezilierea unilaterală extrajudiciară a unui contract pentru bunuri sau servicii, fără a fi îndeplinite condițiile în acest sens;
 • anularea unei licențe sau a unui permis;
 • solicitarea de efectuare a unei evaluări psihiatrice sau medicale.

Avertizorul poate contesta măsurile care se înscriu în categoria celor mai sus și care au natură de represalii, printr-o cerere adresată instanței competente, în funcție de natura litigiului, în a cărei circumscripție teritorială acesta își are domiciliul.

 

 • B. Garanții prevăzute de lege

SE Electrica SA se angajează ca prin conduita pe care o adoptă în relația cu avertizorii de integritate, să asigure respectarea deplină a următoarelor garanții și măsuri de protecție:

 • Societatea nu va trata drept încălcare a legii sau a clauzelor contractuale privind divulgarea de informații, și prin urmare nu va declanșa proceduri sau acțiuni de angajare a răspunderii avertizorului, situația în care:
  • avertizorul a efectuat o raportare sau divulgare publică în condițiile legii și ale prezentei Politici și a avut motive întemeiate să creadă că avertizarea sau divulgarea a fost necesară pentru dezvăluirea unei încălcări a legii;
  • avertizorul dobândește sau accesează date și informații, de care a luat cunoștință în virtutea atribuțiilor de serviciu sau a raporturilor de muncă, cu scopul formulării unei avertizări sau a unei dezvăluiri publice a unei încălcări a legii, iar avertizarea sau divulgarea publică s-a efectuat în condițiile legii și ale prezentei Politici
  • avertizorul dezvăluie în cuprinsul avertizării sau al divulgării publice informații referitoare la încălcări ale legii care includ secrete comerciale. O astfel de raportare sau divulgare publică este considerată legală în condițiile art. 3 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 25/2019 privind protecția know-how-ului și a informațiilor de afaceri nedivulgate care constituie secrete comerciale împotriva dobândirii, utilizării și divulgării ilegale, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative.
 • Avertizorii în interes public care au efectuat o raportare sau divulgare publică în condițiile prezentei politici și a Legii nr. 361/2022 au dreptul la repararea integrală a prejudiciului suferit ca urmare a raportării sau divulgării publice.
 • Avertizorii răspund pentru acte sau omisiuni care nu au legătură cu avertizarea sau divulgarea publică sau care nu sunt necesare pentru dezvăluirea unei încălcări a legii potrivit dispozițiilor de drept comun.

 

 • C. Măsuri adoptate de SE Electrica SA pentru asigurarea protecției avertizorilor

În vederea garantării protecției avertizorilor de integritate, SE Electrica SA adoptă și/ sau implementează în mod activ următoarele măsuri:

 • Codul de Etică și Conduită Profesională al Electrica, conform căruia “Personalul Electrica S.A. nu va fi sancționat pentru sesizarea de fapte ilicite sau încălcări ale prezentului Cod”;
 • Procedura aferentă gestionării abaterilor etice, a neregulilor sau a oricăror încălcări ale legii prin dispozitivele de avertizare de integritate (whistleblowing policy);
 • Instruirea tuturor salariaților, inclusiv a managementului superior cu privire la interzicerea represaliilor;
 • Preluarea, prelucrarea şi transmiterea avertizărilor de integritate cu privire la activitatea SE Electrica SA și a subsidiarelor sale prin intermediul unui operator independent, subcontractat special în acest sens;
 • Anonimizarea de către prestatorul de servicii a raportărilor întainte de transmiterea acestora către Structura desemnată, în vederea protejării identității avertizorului;
 • Instrumentarea şi investigarea faptelor semnalate de către avertizorii de integritate cu evitarea oricăror conflicte de interese şi cu aplicarea directă a principiilor şi normelor din Codul de Etică și Conduită Profesională al Electrica.
 • La solicitarea avertizorului în interes public cercetat disciplinar ca urmare a raportării, comisiile de disciplină sau alte organisme similare constituite la nivelul Societății vor invita în mod obligatoriu presa și un reprezentant al sindicatului sau al asociației profesionale sau un reprezentant al salariaților, după caz. Anunțul se face prin comunicat pe pagina de internet a Societății, cu cel puțin 3 zile lucrătoare înaintea ședinței, sub sancțiunea nulității raportului și a sancțiunii disciplinare aplicate;
 • În situația în care avertizorul contestă în instanță măsuri aplicate de Societate, iar instanța constată că măsurile aplicate au natură de represalii și le desființează, atunci Societatea va publica pe site, într-un cotidian local și pe site-ul ANI, un extras din hotărârea judecătorească prin care instanța desființează măsurile disciplinare aplicate avertizorului

Avertizorii nu beneficiază de măsurile de protecție menționate în cazul în care avertizarea sau sesizarea este făcută cu rea-credinţă. Prin avertizare cu rea-credinţă se înţelege acea avertizare cu privire la o faptă despre care avertizorul ştie că nu este reală. Simpla neconfirmare a unei avertizări nu echivalează cu considerarea ei ca fiind formulată cu rea-credinţă. Raportarea de informații privind încălcări ale legii, cunoscând că acestea sunt nereale, constituie contravenție și se sancționează cu amendă, potrivit legii.